Huisregels

Huisregels Schuttersfeesten Haaksbergen

Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, zijn er huisregels vastgesteld.Daarnaast is er tijdens de Schuttersfeesten de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de Algemene Plaatselijke Verordeningen.

Wanneer je de Schuttersfeesten bezoekt en daardoor aanwezig bent op het evenemententerrein, ga je akkoord met dit reglement.  Tot het feestterrein worden ook de fietsenstalling(en) en het Park Groot Scholtenhagen gerekend.

Eigen risico

Het betreden van het feestterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Haaksbergsche Schutterij en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Legitimatie verplicht

Indien een bezoeker kan aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwakalcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit of verhandelen word je zonder pardon overgedragen aan de politie.

Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van entreekaarten en/of reiskosten.

Alcohol & drank

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen.De organisatie van de Schuttersfeesten wijkt niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.

Drank

Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren mee te nemen op het gehele evenemententerrein. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan op het evenemententerrein binnen de toegangspoorten en in het park bij de evenementen die op dat terrein plaatsvinden.Alle drankconsumpties worden direct met de daarvoor beschikbare munten afgerekend. 

De gekochte consumptiemunten zijn onbeperkt geldig. De Haaksbergsche Schutterij neemt geen munten retour. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.

Verboden

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden:

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

Het is derden, zonder schriftelijke toestemming van de Haaksbergsche Schutterij, verboden om opnames tegen betaling beschikbaar te stellen.

Geluid

In de feesttent en kermis kan meer dan 85 DB aan geluid worden geproduceerd.De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Geef jouw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

Glaswerk

Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het evenemententerrein.

Roken

Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken. Naast de feesttent is verder in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein een algeheel rookverbod van toepassing. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

Vervoer

Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Auto’s zijn niet toegestaan op het feestterrein. Voor bezoekers die met de fiets of scooter komen is er stalling geregeld. Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Overige

Huisdieren worden niet toegelaten.

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het feestterrein worden ontzegd.

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het evenemententerrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van de Haaksbergsche Schutterij.

Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar , seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen, het ontvreemden van goederen en geluidsoverlast in de directe omgeving zal niet worden getolereerd.

De toegang tot het evenemententerrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald.

Op diverse plaatsen op het feestterrein hangen camera’s, dit om te waken voor uw en onze veiligheid. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.

Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat uw gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

Bij strafbare feiten wordt u te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

Algemeen

Wij stellen het op prijs dat je jouw muntaankopen met jouw pinpas betaalt. Dat kost niets extra.Bij de muntenkassa is een pinautomaat aanwezig.

Sinds enkele jaren is er het rookterras voor de feesttent. Op dit terras mag gerookt worden. Als er een overtreding van het rookverbod wordt geconstateerd, krijgt de organisatie een forse boete. Dat geld geven we liever uit aan een leuker feest voor jullie allemaal.

Op het evenemententerrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kunt u terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de bezoekers nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze vrijwilligers en de hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren wij u rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Tijdens het evenement zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord. 

Om toegang te krijgen tot de Schuttersfeesten dien je tijdens de van toepassing zijnde programma onderdelen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. De exacte onderdelen staan op de website vermeld. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.

De organisatie wenst u een geweldig feest toe!